GOŁĄB 2007

VIII Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych
13–14.10.2007


Dla wystawców

  Zapraszamy Państwa do pobrania materiałów zgłoszeniowych dla wystawców:

PDF GOŁĄB 2007: Umowa Zgłoszenia Udziału i Regulamin Udziału w Targach

 

ZESPÓŁ ORGANIZACJI TARGÓW:

TERMIN I GODZINY OTWARCIA:

13.10.2007 - 14.10.2007

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest zawarcie umowy, czyli przesłanie podpisanej UMOWY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU.

 

Informacje ogólne dla wystawców

I. Lokalizacja targów

MTK Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1B
40-955 Katowice
POLSKA

1. Dopuszczalna wysokość zabudowy:

Hala 3 - 490 cm.

2. Dopuszczalne obciążenie podłogi wynosi:

Hala 3 1.500 kg/m2
Maksymalne obciążenie punktowe - nacisk musi być zawsze rozłożony równomiernie.

3. Dostęp:

3.1. Wystawca: Identyfikatory Wystawcy umożliwiają Wystawcom i ich personelowi wstęp do centrum wystawienniczego wyłącznie w czasie trwania Targów.
3.2. Wykonawcy: MTK wyda identyfikatory robocze (na czas trwania montażu i demontażu stoisk) całemu personelowi zaangażowanemu w obsługę oraz w montaż i demontaż Państwa stoiska. Identyfikatory robocze wydawane są na życzenie Wystawcy, na podstawie pisemnego zapotrzebowania obejmującego listę imienną personelu.
Osoba nie posiadająca umieszczonego w widocznym miejscu identyfikatora nie zostanie wpuszczona na teren targowy.

II. Państwa stoisko

Usługi zabudowy stoisk.

Prawo świadczenia usług zabudowy na terenie MTK posiadają następujące firmy:

  • A: Probudex (tel. 012-4156935, 0602214255)

W przypadku wykonywania zabudowy stoiska bezpośrednio przez Wykonawcę lub firmę inną niż wymienioną powyżej, Wystawca lub firma mająca wykonywać zabudowę zobowiązana jest do wykupienia za pośrednictwem Organizatora jednorazowej licencji. Opłata licencyjna wynosi 4,5 EUR za 1 m2 zabudowanej powierzchni stoiska punkt 2.2 formularza A.

1. Powierzchnia niezabudowana - wewnątrz i na zewnątrz

Uczestnik zobowiązany jest do zamówienia u Organizatora przyłącza energetycznego. Zabudowa własna może być wykonana jedynie po wcześniejszym przedstawieniu Organizatorowi projektów: - projektu architektonicznego stoiska uwzględniającego wymiary stoiska, wysokość ścian stoiska, rodzaj wykorzystanych materiałów do budowy stoiska; - projektu instalacji elektrycznej stoiska wraz z zaznaczeniem punktów poboru mediów, określeniem mocy oraz rodzaju oświetlenia, do akceptacji (co najmniej na 6 tygodni przed montażem).

W przypadku zabudowy piętrowej wymagane jest przedstawienie Organizatorowi pełnej dokumentacji technicznej zabudowy, zawierającej przeliczenia statyczne konstrukcji stoiska. Dokumentacja taka powinna być opatrzona stosownymi podpisami osób posiadających uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych wraz z informacją kontaktową do firmy wykonującej zabudowę.

Wykorzystane materiały winny być zgodne z prawem budowlanym oraz z innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce.

Przed rozpoczęciem montażu stoiska wewnątrz obiektu lub umieszczeniem eksponatów na zewnątrz należy skontaktować się z biurem Organizatora, znajdującym się na miejscu w celu precyzyjnego wyznaczenia miejsca pod zabudowę. Jeśli stoisko zostanie wzniesione w niewłaściwym miejscu bez uzgodnienia z Organizatorem, będą Państwo zmuszeni do rozbiórki stoiska i wzniesienia go we właściwym miejscu. Wysokość ścian stoiska nie może być mniejsza niż 250 cm.

Odwrotna strona ścian Państwa stoiska musi wyglądać neutralnie (kolor biały) jeśli wystaje ponad ścianki sąsiednich stanowisk, lub jeśli jest widoczna od strony ciągów komunikacyjnych. Żadna część konstrukcji nie może wystawać poza granice przydzielonego miejsca.

Wystawca / wykonawca stoiska jest zobowiązany do pozostawienia powierzchni wystawowej w stanie jak przed odbiorem (bez zabudowy, wykładzin, resztek taśm, farb itp.) do końca terminu demontażu.

Nie uprzątnięta powierzchnia zostanie oczyszczona na koszt Wystawcy.

(Pozostawione elementy wyposażenia stoisk, zabudowy po terminie demontażu, demontowane lub utylizowane będą na koszt Wystawcy.)

Wystawca / Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia obiektu zaistniałe podczas trwania imprezy, montażu i demontażu stoisk.

Organizator Wystawy ma prawo do obciążenia finansowego lub wstrzymania prac montażowych lub demontażowych Wykonawcę stoiska (Wystawcę lub Zleceniobiorcę Wystawcy) w przypadku gdy nie przestrzega on punktów regulaminu zawartego w Informatorze Technicznym.

Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P-poż. Niezbędne jest posiadanie stosownych certyfikatów nie palności wykorzystanych przy zabudowie materiałów.

2. Stoisko z zabudową standardową - w wykonaniu MTK.

Zabudowa standardowa realizowana jest w oparciu o rozrysowany przez uczestnika projekt z dokładnym rozmieszczeniem poszczególnych elementów wyposażenia dodatkowego oraz punktów poboru mediów.

Stoisko z zabudową standardową obejmuje:

  • zabudowę panelami ściennymi wykonaną w systemie oktagonalnym/lub OCTA,
  • nazwę firmy na fryzie czołowym stoiska,
  • pokrycie podłogi wykładziną dywanową w kolorze szarym,
  • 1 gniazdo elektryczne,
  • 1 punkt świetlny na każde pełne 2 m2 stoiska,
  • kosz na śmieci.

Za nie wykorzystane elementy standardowej zabudowy nie przysługują Państwu rekompensaty finansowe.

Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu elementów zabudowy stoiska oraz elementów wyposażenia dodatkowego w stanie nienaruszonym. Za wszelkie zniszczenia zabudowy i wyposażenia dodatkowego Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną zgodnie z cennikiem Organizatora.

3. Informacje ogólne - dotyczą wszystkich stanowisk

3.1. Położenie: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usytuowanie elementów konstrukcyjnych i infrastrukturalnych względem poszczególnych stoisk.

3.2. Eksponaty: Wystawca zobowiązany jest do przekazania szczegółowych informacji na temat wagi i gabarytów eksponatów (1m3 i/lub >200 kg) prezentowanych na stoisku (Lista Eksponatów).

3.3. Podwystawcy / osoby dzielące się stoiskiem: Należy zwrócić uwagę, iż dozwolone jest dzielenie się stoiskiem pod warunkiem przestrzegania ogólnego regulaminu uczestnictwa. Osoby dzielące się stoiskiem zobowiązane są z tego tytułu do uiszczenia pewnych opłat nominalnych związanych z rejestracją i umieszczeniem w katalogu.

Prosimy o podanie tych informacji z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem wystawy.

3.4. Gaśnice przeciwpożarowe: Wystawcy potrzebujący dodatkowego wyposażenia przeciwpożarowego z uwagi na charakter eksponatów, powinni we własnym zakresie zabezpieczyć stoisko w niezbędne środki przeciwpożarowe (gaśnice, atesty przeciwpożarowe, certyfikaty niepalności, itp.)

3.5. Poziom hałasu: W przypadku spowodowania hałasu przeszkadzającego innym wystawcom, MTK zastrzega sobie prawo do wyłączenia takich źródeł hałasu, jeśli zignorowane zostało ostrzeżenie werbalne.

3.6. Wszelkie prace montażowe wykonywane za pomocą narzędzi mechanicznych, pylących muszą posiadać pochłaniacze pyłu (wyciągi, odkurzacze).

3.7. Organizator Wystawy ma prawo do wstrzymania wszelkich prac montażowych mimo wcześniejszej akceptacji projektu w przypadku gdy materiały wykorzystywane do budowy stoiska nie są zgodne z opisanymi materiałami wykorzystywanymi do budowy stoiska zawartymi w opisie projektu.

3.8. Transparenty, flagi, plansze reklamowe: nie wolno zawieszać niczego na suficie hali wystawowej, ani na ścianie i innych częściach budynku bez zgody zarządu MTK.

3.9. Terminy ostateczne: Wszystkie stoiska muszą być gotowe o godz. 22.00 ostatniego dnia montażu. Dlatego konieczna jest Państwa obecność na stoisku ostatniego dnia montażu przed godziną 22.00 w celu upewnienia się, że Państwa stoisko zostało kompletnie wyposażone.
Demontaż stoisk jest dozwolony dopiero po godz. 17.00 ostatniego dnia wystawy.

III. Usługi

1. Czyszczenie i odpadki

Co rano przed otwarciem przeprowadzane będzie ogólne czyszczenie przejść oraz usuwane będą odpadki i śmieci niewielkich rozmiarów, pod warunkiem, że wieczorem zostaną umieszczone przed stoiskiem w torbach plastikowych lub w kartonach.

Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku w obrębie swojego stoiska.

2. Bezpieczeństwo

Hale będą zamykane o godz. 22.00, jednak w czasie wystawy nie później niż 30 minut po zamknięciu imprezy, (w szczególnych przypadkach obsługa może pozostać dłużej po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem), prośba taka musi zostać skierowana w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed planowanym przedłużeniem godzin pracy.
Podczas montażu i demontażu hale wystawowe będą otwierane o godz. 8:00, w dniach wystawy 30 minut przed rozpoczęciem dnia targowego. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska w momencie otwarcia hali. Od momentu otwarcia hali MTK nie bierze odpowiedzialności za eksponaty.

W przypadku zaistnienia potrzeby zapewnienia szczególnych środków bezpieczeństwa podczas godzin otwarcia oraz godzin nocnych, prosimy o przekazanie wymagań MTK w celu informacyjnym oraz w celu podania oferty cenowej.

Jeżeli chcieliby Państwo mieć indywidualną ochronę stoiska w dzień lub w nocy, należy zamówić personel zabezpieczający u Organizatora. Państwa personel nie może pozostać w hali na noc.
MTK nie świadczy usług w zakresie obsługi, przewozu lub magazynowania wszelkiego rodzaju towarów. Prosimy o kontakt z oficjalnym agentem ds. spedycji i obsługi.

3. Parking

Przepustki na parking można zamawiać na Formularzu E.

4. Energia elektryczna

Wszystkie usługi elektryczne należy zamówić na Formularzu B1. Proszę zaznaczyć na formularzu odpowiednie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wystawcy posiadający powierzchnię niezabudowaną muszą posiadać, lub zamówić u Organizatora tablice rozdzielczą z bezpiecznikami.

Zamówienia na dostawę energii elektrycznej nie obejmują gniazd wtyczkowych ani oświetlenia. Odpowiednie zamówienie dotyczące dodatkowego oświetlenia, halogenów lub gniazd wtyczkowych należy złożyć na osobnym zamówieniu - Formularz B.

W niektórych opcjach zabudowy standardowej mogą być uwzględnione gniazda wtyczkowe oraz oświetlenie. Prosimy o zapoznanie się z formularzem Umowy Zgłoszenia Udziału i oferowanym w nim standardem wyposażenia stoiska.

5. Woda i system odpływowy

Prosimy o składanie zamówień na podłączenia wodne na Formularzu B1. Pozycje, takie jak zlewozmywak, itp., należy składać na Formularzu B.

6. Telefony, Faksy, Internet, itd.

Mogą Państwo zamówić telefon z podłączeniem na Państwa stoisko na Formularzu B1. Pragniemy poinformować, że kaucję na poczet rozmów telefonicznych należy wpłacić z góry. Wszelkie nadpłaty zostaną przekazane na Państwa rachunek po zakończeniu wystawy.

7. Nazwa na fryzie/prace graficzne

Fryz i nazwa firmy stanowią części standardowego pakietu wyposażenia. Jeżeli potrzebują Państwo fryz z inną nazwą np. miasta, prosimy o złożenie odpowiedniego zamówienia i wskazanie nazwy jaka ma widnieć na fryzie na Formularzu C.

Mogą Państwo również zamówić logo Państwa firmy lub inne prace graficzne za dodatkową opłatą.
Wystawcy, którzy wykupili powierzchnię niezabudowaną, fryz z nazwą firmy lub inne prace graficzne muszą zamówić u swojego wykonawcy stoiska.

8. Formularze, Zamówienie zbiorcze

Prosimy o wypełnienie wszystkich formularzy poprzez wpisanie informacji na maszynie, lub czytelnie drukowanymi literami.

Podpisane zamówienie zbiorcze należy zwrócić wraz z innymi formularzami w pełni wypełnionymi. Na podstawie otrzymanego zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Państwa zamówienia nie będą realizowane, jeżeli nie złożą Państwo wymaganych dokumentów.

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola: tak / nie pod napisem "Formularz zwrócono" na zamówieniu zbiorczym. Pozwoli to uniknąć nieporozumień związanych z brakującymi / zagubionymi formularzami zamówień.

Nieprzekraczalny termin zwrotu wszystkich formularzy podano na str. 2 Daty i terminy ostateczne.

9. Płatność

Płatność za wszelkie usługi musi zostać dokonana w PLN. Potwierdzenie dokonania zapłaty musi zostać przesłane do MTK wraz z Formularzami i Zamówieniem zbiorczym.

Wszelkie płatności / zobowiązania w stosunku do MTK muszą zostać uregulowane przed rozpoczęciem zabudowy pod rygorem zakazu wejścia na teren obiektu.

Wpłaty prosimy dokonać na rachunek MTK podany w sekcji "Organizatorzy".

10. Zamówienia spóźnione lub składane na miejscu

Zamówienia składane w czasie trwania prac montażowych podlegają dodatkowej opłacie wg cennika usług ekspresowych dostępnego w MTK.

11. Ochrona danych

Firma MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bytkowskiej 1B informuje, że dane osobowe zawarte w formularzach zamówień zostaną umieszczone w bazie danych firmy wyłącznie dla potrzeb realizacji umowy. Informujemy, że mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także możliwość (w dowolnym momencie) zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z bazy danych. Żądanie takie będzie realizowane po otrzymaniu drogą pisemną stosownej informacji.

12. Spory i roszczenia

Prawem właściwym dla danej umowy jest prawo polskie, sprawy nieuregulowane w niniejszej umowie reguluje Kodeks Cywilny. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy organ ze względu na siedzibę dla miasta .


 
Organizator imprezy:
Miedzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1B, PL 40-955 Katowice
tel: +48 32 7899100, fax: +48 32 2540227
info@mtk.katowice.pl